उत्तराखंडी ई-पत्रिका की गतिविधियाँ ई-मेल पर

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

Thursday, January 12, 2012

Mangement Guru- 44


प्रबंधन गुरु - 44
                            रेग रेवान्स : सिखण वालुं तैं कनो सिखण चएंद को जणगरु
                         Reg Revans : Famous for Action Learning
(Notes on General management Guru, , Notes on Managemnt Thinkers and Bright Management Practices,Management Gurus, Marketing management Guru, Human Resourse Development Management Guru, Qaulity Mangement Guru, Operation Managemnt Guru, )
                            Bhishm Kukreti
नामी गिरामी शिक्षा शास्त्री रेग रेवान्स (१९०७-२००३) को जनम ब्रिटेन मा ह्व़े . रेग न कम्ब्रिज मा सिक्षा पाई अर भौत सालुं तक रेवान्स न मैनचेस्टर वि.वि मा पढाई च. १९२८ मा रेग न ओलम्पिक मा लॉन्ग जम्प मा भाग ल़े
वैका सिखनो कुछ खास नियम भौत काम का छन .
Learning Process = Programmed Knowledge +the ability to ask 'insightful' Question of L=P+Q
रेग रेवान्स को मनण च बल सिखंण मा सिखाण वालुं से जादा सिखण वालुं सिखणे पद्धति महत्व पूर्ण हूंद.
१- सिखण मा व्यवहारिकता हूण चयेंद
२- सिखण मा सिखण वालुं क अनुबव तैं महत्व मिलण चयेंद
३- सिखण वालुं तैं हौरी शिक्षणआर्थ्युं से सिखण चयेंद अर हौरी शिक्षणआर्थ्युं दगड अनुभव बंटण चयेंद.
४- सिखाणो बान सिखण वालुं क क्रियेटिविटी पर जोर होण चयेंद बजाय सैलेबस तैं रटाण
५- सलाहकार को काम अध्यापकी नि होंद बल्कण मा सिखणो मा मौ-मदद करण , उत्साह बढ़ाण, च
६० सिखण मा उच्च स्तरीय प्रबंधकुं समर्थन जरुरी च
 
रेग क संस्थानु मा सिखणो बान और बि सलाह छन .जन कि स्टाफ को सिखण से संस्थानों तैं बगत-कुबग पर भौत काम आन्द , आदि आदि
Key Books by Reg Revans
1- Developing Effective Mangers , 1975
२-Action Learning : New Techchniques for management , 1980
३-- ABC of Action Learning: A review of 30 Years of Experience, 1983
बकै हैंको Mangement Guru का बारा मा फड़की 45 मा बाँचो .....
Notes on General management Guru, , Notes on Managemnt Thinkers and Bright Management Practices,Management Gurus, Marketing management Guru, Qaulity Mangement Guru, Operation Managemnt Guru,
Human Resourse Development Management Guru to be continued ......in part 44
Copyright@ Bhishm Kukreti