उत्तराखंडी ई-पत्रिका की गतिविधियाँ ई-मेल पर

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

Monday, June 14, 2010

पळयो (Butter Milk Curry) अर झुल़ी

Himalayan Dishes, Himalayan Cuisines, Garhwali Cuisines, Kumauoni Cuisines, Himalayan Recipes,
Recipes of Garhwal, Recipes of Kumaun, Garhwali rasoi ka Swad, Kumaoni Khan Pan
पळयो (Butter Milk Curry) अर झुल़ी
Bhishma Kukreti
पळयो छांछ अर आलण कु मिश्रण से बणदू , छांछ तै आलण (Medium of Curry) क दगड़ मिलैक पकये जांद .
पळयो मिट्ठू बि हूंद अर सादो बि हूंद . सादो पळयो बणण पर वै मा लूण मर्च मिलैक खये जांद
आलण मा तौळ का माध्यम प्रयोग मा आन्दन अर आलण क नाम से पळयो कु नाम पड़दू :
१- झ्न्ग्वर /झन्ग्र्याळ
२-कौणी
३- बरीक चौंळ (कणखिल)
४- कोदो क चून ---ये पळयो तैं चुल्मनडी बुल्दन
५- मुन्ग्र्युं आटो
६- बजरो आटो
७-जौ क आटो
८-जुंडळ कु आटो
९- मरसो आटो (मर्स्वडी )
१०- काचो मुन्ग्र्युं दाणो तै पिसिक आळण बणाण
दही छांछ को हिसाब से पळयो क सवाद
दही जमाण या जम्मण को प्रभाव पळयो कु सवाद पर पड़दो
१- निप्प्ट खटू
२- ठीक ठाक
३- चलमल्लू : जै छांछ मा नौणी (मक्खन ) जादा रै गे होऊ वो प ळ यो चल्मलू स्वाद कु होंद
४- खिटयूँ : जब पळयो तैं जादा देर तक पकये जावो त वै तैं खिटयूँ पळयो बुले जांद
पळयो छांछ क मात्रा क हिसाब से पतळउ या बकल़ू बणदो

झुल़ी (कढी)
जू छांछ तै छौंके जाओ अर उख्मा हल्दी , मैणु -मसला , लूण मिलये जाओ त ये खाणक तैं झूली बुले जांद
आलण बि तकरीबन वो ही ह्व़े सक्दन जू पळयो मा इस्तेमाल हुन्दन
झुल़ी गुड़ मिलाओ त मिट्ठी बि हुंद

Copyright @ Bhishma Kukreti, Mumbai, India,2010