उत्तराखंडी ई-पत्रिका की गतिविधियाँ ई-मेल पर

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

Thursday, April 19, 2012

Garhwali Poem by Dr Narendra Gauniyal

**********औंगाळ /अंग्वाळ ***********
कवि: डॉ नरेन्द्र गौनियाल        
  ***********   ***********       
जणि किलै
बिगड़ी
हमरि अन्द्वार
अफ्वी करणा छाँ
अपणो खंद्वार
सि त्यारो
यि म्यारो
बोलिकै
न फोड़ा
एक-हैंका बर्मंड
न कारा स्यु कुक्र्यूल
आवा
आंखि खोला
उज्यलु बाळी कै द्याखा
हम सबी छाँ
एक माई का लाल
सब्बि भै- बंद
एक ह्वै जाँ
डाळी कै
एक-हैंका पर
भट्ट औंगाळ ...
    डॉ नरेन्द्र गौनियाल