उत्तराखंडी ई-पत्रिका की गतिविधियाँ ई-मेल पर

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

Tuesday, April 10, 2012

गाऊं मा हनीमून हॉउस की भारी जरोरात ?

गाऊं मा हनीमून हॉउस की भारी जरोरात च
                                      भीष्म कुकरेती
ना, ना मि बेसुद नि छौं, ना भै ना, मिं सुबेर सुबेर मि शराब नि पीन्दो.
त नशा मा लिखणो सवाल इ नी च भै. हाँ हाँ मि भंग्ल्या या चरसी बि नि छौ बल
सुबेर सुबेर लगायो सुट्टा अर कुछ बि लेखी द्याई. ना ब्याळि क्या ! परसि बि मीन
शराब नि पे भै ! त झांझ मा होणो सवाल बि नी च. ना डौक्टरन परसि इ चेक करी थौ
बल मै पर भुलमारै बिमारी बि नी च . ठीक ठाक छौं.
 
               जी हाँ, मि सुद मा, चित्वळ हेकी, बुलणु छौं ब्वालो या लिखणु छौं बल हरेक
गाँ मा अब हनीमून हॉउस होण जरोरी च. जी ! हनीमून हॉउस इज द नीड औफ़ एवरी विलेज.
ओहो! तुम बि ना ! शिमला, कश्मीर, मसूरी , ऊटी मा हनीमून हाउसूँ क्वी कमी नी पोड़ बल
अब गढवाळ का गाऊँ मा हनीमून हॉउस चिणे जावन !
 
                       अब द्याखो ना ! शहरूं मा रौण वळा प्रवासी ब्यौ करणा इ छन, हनीमून मनाणो पहाड़ी जगा मा
जाणा इ छन. वा बिगळि बात च बल इ हनीमून मनाण वळा प्रवासी अपण पहाड़ तै हौर पहाडु से
हीण माणदन. पण एक हैंकि बात बि आपन नोटिस करी होली कि जादातर नवाड़ी ब्यौथा
ब्यौ उपरान्त एक साल या दुसर साल कुलदिवता पुजै बान गाँ आँदी छन. त इन बथाओ यी ब्यौथा
ब्यौ टैम पर इ किलै अपण गाँ नि आन्दन भै?
 
                        सीदी सी बात च हनीमून मनाण वळा प्रवासी अपण गाँ इलै नि आन्दन बल गाँ मा हनीमून
हाउस नी छन. जै दिन गांऊं मा हनीमून-हाउस बौणि जाला तब द्याखो कन ना नया नया ब्यौथा
गाँ आन्दन धौं!
                  अब आपन पुछण बल गाँ मा हनीमून हॉउस कन होण चएंद?
             ए भै म्यार बथाणो जरूरत च बल हनीमून हॉउस कन होण चएंद?
 
                भै एक रूम त ब्योली ब्योला कुण होण इ चयेंद. फिर जब क्वी बि प्रवासी गाँ आलो त वैका
रिश्तेदार बि त आला, आला कि ना? त एकाध कमरा या द्वीएक कमरा पौणु कुण बि चएंदन. नि बोल जाण ?
अर ये भै मनिख छन त खाणा बि चएंद त एक रूस्वड़ बि हनीमून हॉउस मा हूण इ चयेंद कि उख प्रवासी ब्यौथा
बान खाणै व्यवस्था ह्व़े जाओ . अब कति लोग गाँ वळु तै जीमण बि खलाण चान्दन त हनीमून हॉउस मा चौक
हूण इ चयेंद.
              अब सवाल यो नि च बल खाली प्रवास्युं तै इ मोडर्न झाड़ाघर/ट्वाईलेट अर नयाणोघर/बाथरूम चयाणो ह्वाऊ.
अब त गाँ वळ क्वीबि नि चान्दन बल कळि-कंडाळि, कुर्र- काँडु बीच मा झाड़ा करे जाओ. अर बीच बजार मा नहाए जाओ.
हनीमून हॉउस मा झाड़ाघर/ट्वाईलेट अर नयाणोघर/बाथरूम बि हूण जरूरी छन.
                       मी तुमारो इ सौं घौटिक बुलणु छौं बल जैदिन तुमर गाँ मा हनीमून हॉउस बौणि जालो वै दिन तुमर बि दुबारो
हनी मून मनाणो इच्छा जागृत ह्व़े जाण . अरे हम प्रवासी पहाड़ी छंवां त अपणो गाँ से उथगा इ प्रेम
करद वां जथगा कि गाँ वळ पहाड़ी अपण गाँव से प्रेम करदन. अब जु कुछ मूल भूत सुविधा गाऊँ मा
ह्व़े जवान त ए भै किलै ना प्रवासी गाँ जाला? अब लोगूँ मा विलेज लव बि बढ़ी गे. पैसा बि आई गेन
त प्रवासी गाँव जाण चाणा बशर्ते गांऊं मा हनीमून हॉउस ह्वाऊ.
 
               अब समस्या च कि हरेक गाँ मा हनीमून हॉउस बौणल ? भै गाँव का प्रवासी अर गाँव वळ मिल बैठिक मिळवाक
कौरिक हनीमून हॉउस बणावन बार क्या जन देवी या नागराजा क मन्दिर बणान्दन. हनीमून हॉउस बि त
एक मन्दिर इ होलू जु प्रवास्युं तै गाँ लाण मा सहयोगी होलू.
             ओहो! तुम बि ना ! शब्दुं तै उनि लीणा छंवां. हनी मून हॉउस को मतलब च पर्यटक घर . अब प्रवास्युं क घर त या त
खंद्वार ह्व़े गेन या फिर ठीक ठाक घरों कि साफ सफाई मा टैम लगद त प्रवास्युं कुण हरेक गाँ मा पर्यटक घर एक
जरोरात इ बौणि गे.
 
                       त ब्वालो ! आप कब छन अपण गाँ वळु मीटिंग बुलाणा कि जां से आपक गाँ मा भोळो साल पर्यटक घर बौणि जाओ?
Copyright@ Bhishma Kukreti