उत्तराखंडी ई-पत्रिका की गतिविधियाँ ई-मेल पर

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

Sunday, October 30, 2016

Symbols, Images and figures of speech in poems by Dinesh Dhyani

Critical and Chronological History of Modern Garhwali (Asian) Poetry – 137
-
                    Literature Historian:  Bhishma Kukreti
 Dinesh Dhyani is one of important poets of Garhwali poetry world of twenty first century. He uses symbols and figures of speech for creating perfect images.
A few symbols and images are as under in his poems 
प्रतीक /बिम्ब
नया पिज्जाबिसलेरी
बाटा-घाटापुगडि-सारि ,पटासुलकणि
आम सब शून्य ,ताळ अर बेताळ
वोट बैंक
पणसरूमति म्वारथैला से बिड्या
सल्लिराजनीति मा टल्ली
बोलि गूंगी
उजास ,लाटी
झिपलण्य बाटुगळया
दीप-धूप दिखौं
अजी क्य ब्वन्नघस कटै
जण्या-मन्या मनखि
हुयीं पजीं मौ
कविता बौळे गेछन्द खौळेगैंन
नै कौथिग 
कीडू कि ब्वै पण नागरजा को पुजरू
चांठौं का घ्वीड मंगतू
मुट्ट बोटि विकासौ सूरज
हमरू बांठौ उज्यळु अखळया-चखळयौं
नैणिताल बि ब्योलि बणीं
नेता भी प्रवासी ह्वैगिन
लाटी बाटा-घाटौं
तौं खुणि पोडिगे रात
मनख्यात कु छौ जोर
खिल्दा फूल हैंसदा पात
सैसरा बेटी मैतूडा जाणीं
दुध बोलि अलख ज्गौला
अपणु लद्वडिकु नि सुणदु
मौ मिटौण
गुसैं बिगरि छन गोर
मौ-मिटौण ग्वीलु-गुठ्यार बुज्या उड्यार
बग्दा मनखि रीता कूडा
कांठ मा कु
सूरज थैं
ढसाग
मौ मवासुभै-भयात
अपणां घर भ्वरणा
लम्पसार
गणमण-गुणमण
जून सि मुखडिअलमस्त हिरणी
खुद बिसराणु
पंछि तिसळागदन्यों छाल
सरकरि ध्याडी
धुरपळम दुबलु जामी
सौटकट
बीच धार मा
आन-बान अर शान
कटगडु होंदु
पुरख्यौं की धीत
मुखड़ी को मुलमुलाट
हासिल सच जीरो
Dinesh uses figures of speech marvelously in his poems 
अलंकार
आम  
दिल्ली जनु किदोला सि मडकेणां
चण्ट,चकडैत
राजनीति मा टल्ली
बोलि गूंगी
चटगताळ
नै नौ दिन अर पुरण सौ दिन।
अनाड़ि हत्थों
घस कटै
छाल पर बिटे तमसु देखि ल्या
गढभारती (संस्था और गढवाली भाषा  स्वयम में )
रूखि ढंय्यां
पे्रम प्यार पूजा होंद

Copyright @ Bhishma Kukreti Mumbai, 2016
Critical and Chronological History of Asian  Modern Garhwali Folk Songs, Critical and Chronological History of Modern Garhwali Folk Verses, Critical and Chronological History of Asian Modern Poetries, Poems Contemporary Poetries, Contemporary folk Poetries from Garhwal; Development of Modern Garhwali Folk Songs, Poems, Critical and Chronological History of South Asian    Modern Garhwali Folk Verses, Modern Poetries, Contemporary Poetries, Contemporary folk Poetries Poems  from Pauri Garhwal; Modern Garhwali Folk Songs, Modern Garhwali Folk Verses, Poems , Modern Poetries, Contemporary Poetries, Contemporary folk Poetries from Chamoli Garhwal; Critical and Chronological History of Asian Modern Garhwali Folk Songs, Modern Garhwali Folk Verses, Poems, Critical and Chronological History of Asian  Modern Poetries, Contemporary Poetries, Poems folk Poetries from Rudraprayag Garhwal Asia; Modern Garhwali Folk Songs, , Critical and Chronological History of Asian Modern Garhwali Folk Verses, Modern Poetries, Contemporary Poetries, Contemporary folk Poetries from Tehri Garhwal, Asia ; Poems,  Inspirational and Modern Garhwali Folk Songs, Asian Modern Garhwali Folk Verses, Modern Poetries, Contemporary Poetries, Contemporary Folk Poetries from Uttarkashi Garhwal; , Modern Garhwali Folk Songs, Modern Garhwali Folk Verses, Poems, Asian Modern Poetries, Critical and Chronological History of Asian Poems, Asian Contemporary Poetries, Contemporary folk Poetries Poems from Dehradun Garhwal; Famous Asian Poets, Famous South Asian Poet , Famous SAARC Countries Poet ,Critical and Chronological History of Famous Asian Poets of Modern Time,