उत्तराखंडी ई-पत्रिका की गतिविधियाँ ई-मेल पर

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

उत्तराखंडी ई-पत्रिका

Wednesday, December 7, 2016

गढवाली छिटगा

😀😈 छिटगा - १ 😀😈
         टी० वी० फर रामैण
                     अर्
         घर - घर  मा$भारत
               ----------------
😀😈 छिटगा - २ 😀😈
           हे  ब्वारि!
             कुछ  काम  नी$  त्
                स्ये  भैंसु  इ  कन्यादि
                   ब्वादा  छा  कब्बि
                       अब  जख्वे  कन्याण
                            ---------------------
😀😈 छिटगा - ३ 😀😈
            द$  रे !
              स्यो  निरबगि
                सर्या  बोतल  पेग्या
                   अर्
                     उल्टि  बि  केग्या
                        -----------------
😑😂 छिटगा - ४ 😑😂
          उमर  का  जान्दा  साल
           ब्वना  छन
           हरबि  -  हरबि  लोग
            म्वना  छन
                ----------
😀😈 छिटगा - ५ 😀😈
          एक  हाफ
           रोज  साफ
           कैकुतैं  कुछ  नि  ब्वादा
           हैंको $  नि  खान्दा
           आदिम  बढिया  छन
            चचाजि !
                  --------------------
😑😈 छिटगा - ६ 😑😈
          साफ - सुथर  हवा - पाणि
          तैबि  म्यारु  मुलक्या आज
           लाचार - बिमार  हुंयुं
           स्वचणेकि  बात  या  च
                 --------------------
😀😈 छिटगा - ७ 😀😈
           कट्टा  प्याट  जु
           अल्लु  -  प्याज
           त्  खाणौ छ्वीं
            कट्टा   ह्वा   जु
            कीसा     प्याट
           त्  जाणौं  छ्वीं
               -------------
😀😈 छिटगा - ८ 😀😈
          दिनमनि   ब्यो
          रेडी, वन - टू - थ्री - गो
              --------------------
😀😈 छिटगा - ९ 😀😈
           नै  जमनौ $   दुक
           वाट्स अप - फेसबुक
                  ----------------
😁😈 छिटगा - १० 😀😈
           लूट - हत्या - चोरी - बलात्कार
           दुर्घटना  -  आतंक -  भ्रष्टाचार
           विग्यापनु$ल  भ्वर्युं   अखबार
           बाकि    क्य   छन    समाचार
                 ---------------------------

😀😈 छिटगा - ११ 😀😈
           विकासै $   आस
           हम   वूंसे     कना
           तैकम्   हमर   जु
           भूड़ा       तलणा
      **********************
😀😈 छिटगा - १२ 😀😈
           गरीब  -  गुरबों$
           सदनि      कुदिन
           अच्छा    लोखु$
           अच्छा      दिन 
     **********************
😁😈 छिटगा - १३ 😀😈
           उलटा    करम
           अफ       कना
           दोस     द्यवतों
            फर        धना
     *********************

                       © सुशील  पुखर्याल